Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

Fejlfinding netværk

Du er ansvarlig for driften for et tele- datanetværk eller dele heraf.

Har du et af følgende symptomer:

 • Der opleves dårlig applikationsperformance i netværket
 • Brugere oplever hvad de betegner som netværksproblemer
 • Fejl er vanskelig at afgrænse i forhold til andre afdelinger eller udvalgte funktioner
 • Netværkstilstand ønskes dokumenteret inden idriftsætning
 • Fejlafgrænsning ønskes i forhold til leverandøransvar og leveringskontrakter

Kontakt os !

Vi aftaler en forundersøgelse:

 • Afklaring af situationen
 • Afklaring af problemområder
 • Forhindringer for problemløsning afdækkes

Diagnosticering af problemårsager:

 • Muligheder for afhælpning af problemområder
 • Konsekvensvurderinger af muligheder

Behandling eller henvisning:

 • Fastlægning af ønsket kvalitetniveau for levering
 • Plan for organisation, processer og udstyr
 • Dataopsamling og -analyse
 • Problemanalyse og -dokumentation

Behandlingsafslutning:

 • Målopfølgning og effektvurdering
 • Forslag til ændringer/forbedringer
 • Behov for yderligere rådgivning/support vurderes

 

Symptomer skal ikke siddes overhørigt og der er mange muligheder for at forbedre situationen.
Vi kan medvirke til at problemer kan dokumenteres og tiltag til forbedringer kan iværksættes.

 

Nedenstående forløb vil i mange tilfælde kunne være en rigtig god start, idet indhold og form tilpasses netop dine behov.

 

 

- - Den formelle tekniske produktbeskrivelse - -

Hvad er Fejlfinding netværk

Fejlfinding netværk er et redskab, som hjælper virksomheden med at få overblik og kontrol over et udvalgt netværk, uanset typen af netværktrafik (LAN, WLAN, WAN, Mobil, telefoni).

Der er skitseret en række handlinger og områder som vi har ekspertise i og erfaringsmæssigt har behandlet.

Valg af hvilke aktiviteter, områder og detaljeringsgrad som skal udføres hos dig foretages i samråd med dig for at sikre dine interesser bedst muligt.

 

Aktiviteter

Forundersøgelse

En afdækning af hvilke netværksydelser som leveres gennem netværket

En afdækning af interessentforhol

Afdækning af problemområder

 • Hvilke kendte problemer er registreret
 • Dokumentation for netværkets opbygning og facilitetsopsætning
 • Er der korrealtion til anden anvendelse/aktivitet set i forhold til tid, sted ol.
 • Hvad er karakteristika for den trafik der er focus på
 • Hvilke forudsætninger skal være tilstede for at netværket har "normal" drifttilstand
 • Hvilke forudsætninger/begrænsninger er tilstede i det tilbudte netværk
 • Sikkerhedsmæssige forhold
 • Informationskilder i netværket som er aktive
 • Tidssynkronisering af enheder
 • Anvendelse af standarder
 • Hvordan håndteres ændringer i trafik/system
 • Hvordan kan jeg fejlfinde i netværket
 • Hvordan kan jeg fejlafgrænse i netværket
 • Hvordan sikres en professionel, kompetent og tillidsfuld dialog med IT-afdeling og /servicepartnere
 • Hvordan sikres godkendelse af hardware og software inden idriftsætning

Forhindringer for problemløsning afdækkes

 • Regulatoriske, standarder
 • Organisatoriske, proceduremæssige
 • Tekniske forhold

Diagnose

 • Muligheder for afhælpning af problemområder
 • Der identificeres løsningsmuligheder for de konstaterede problemområder
 • Fordele og ulemper beskrives
 • Konsekvensvurderinger af muligheder
 • Ressource og økonomiske forhold
 • Sikkerhedforhold
 • Forretningsmæssige forhold

Behandling

 • Fastlægning af ønsket kvalitetniveau for levering
 • Udvælgelse af de problemområder som skal løses
 • Prioritering af problemområder
 • Plan for organisation, processer, udstyr
 • Tidsplaner
 • Udstyrsspecifikationer
 • Arbejdsprocesser og rækkefølge
 • Implementering
 • Implementeringsplan
 • Plan for test og aflevering

Behandlingsafslutning

 • Målopfølgning og effektvurdering
 • Vurdering af om de ønskede mål er nået og i hvilken grad
 • Vurdering af observerede effekter
 • Forslag til ændringer/forbedringer
 • Nødvendige ændringer
 • Ønskede ændringer

Kvalitetsniveau

 • Vi afdækker det ønskede kvalitetsniveau
 • Vi aftaler hvilket forhold, omfang og niveau der skal arbejde med

Udførelse

 • Vi fastlægger sammen en realistisk tidsplan for arbejdes udførelse
 • Vi aftaler arbejdesform, ledelse, ansvar og evt. fremdriftrapportering
 • Vi aftaler og disponerer de ressourcer som begge parter skal gøre brug af
 • Vi aftaler vilkår for samarbejdet
 • Vi bekræfter vores aftale og igangsætter arbejdet

Kontakt os og hør nærmere om:

 • Problem afdækning
 • Hvilket forløb giver det optimale udbytte
 • Tilpasningsbehov
 • Rabatmuligheder

Bruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om rådgivningsmuligheder

Ring: 7013 1010 / 2029 6818

eller ring 7013 1010


Faktaboxen

 

Fejl

I et tele- og datakommunikations netværk kan mange forskellige fejl optræde og på forskellige funktionslag. Her omtales nogle klassiske.
Fejl vil fremtræde forskelligt afhængig af belastning, anvendelse og anvendte målemetoder.

Fejl på det Fysiske lag (ISO lag-1):

Stikforbindelse
Patchkabler
Støj fra nærliggende kabler
Udefrakommende støj
Dekodning af signaler
Kablestandarder og hastigheder.

Fejl på Data-link lag (ISO lag-2):

MAC adresser
Brofunktioner, ARP tabeller
Broadcast
Switch funktion og konfiguration
VLAN

Fejl på Netværkslag (ISO lag-3):

Adresser
DHCP
DNS
ARP
Routing
Routning af IPtelefoni
Routning af datatrafik

 

Fejl på Transportlag (ISO lag-4:

Portnumre
Forbindelse oprettelse
Op/nedkobling
Retransmissioner af datatrafik
Tidsforsinkelser på IPtelefoni
NAPT


Succeskriterier ved netværksmåling

Når der rekvireres ekstern målebistand til måling i et telenetværk eller datanetværk er det vigtigt at forberede sig på forhånd og udføre en række aktiviteter både under og efter måleforløbet. Dette sikrer en effektiv og økonomisk optimal udnyttelse af de ressourcer som anvendes og sikrer, at de opsamlede og rapporterede data efterfølgende kan fortolkes hensigtsmæssigt.

Vi har listet 13 punkter som enhver rekvirent bør udføre for at sikre maksimal anvendelighed af den ydede bistand.

Udført
 
ja
delvis
nej
 
      Dokumenter hændelse som medfører fejl
      Reproducerbarhed af fejl sikres
      Planlæg aktiviteter som skal udføres under måling
      Systemtegning og nodeinformation lægges frem
      Så mange noder som muligt kobles på nettet
      Målepunkter fastlægges
      Netværksansvarlig tilstede ved opstart af måling
      Noter igangsatte aktiviteter under måling
      Noter applikationperformance under måling
      Noter andet handlingsforløb under måling
      Afhold møde hvor måleresultater fortolkes
      Udarbejd handlingsplan for nødvendige aktiviteter
      Evaluer om aktiviteter har medført ønsket effekt

13 rigtige der sikrer succes!

 

Målepunktudpegning

Hvis der skal foretage målinger af data og trafik i et tele- og datanetværk, er det vigtigt at målingen foretages det rigtige sted og under de optimale forudsætninger.

Umiddelbart kan det virke som tidsspilede at bruge for lang overvejelse på netop dette forhold, men i praksis viser det sig, at en grundig planlægning omkring udførsel af målinger giver mere troværdige målinger som kan danne baggrund for optimale konklusioner.

Her er gennemgået en række aktiviteter som tilsammen udgør en grundig og professionel målepunktudpegning.

Etablering af dokumentationsgrundlag

Der etableres et dokumentationsgrundlag i form af systemskitser og informationer om netværksdesign, forbrugsmønster og indgående hardware-enheder.
Hvordan er sammensætning af datatrafik, IPtelefoni, alm telefoni, streamingtrafik og andet.

Udpegning af kritiske enheder

Der foretages identifikation af de forhold, som skal indgå i målinger og dermed i den forventede værditilvækst. Dette forhold er meget vigtigt, idet det sikrer, at det efterfølgende arbejde med at beskrive konsekvenser kan effektiviseres og målrettes. De indsamlede data valideres for at sikre troværdigheden.

Registrering af observationer

Alle relevante parametre registreres, systematiseres og tabellariseres, og der udarbejdes situationsskitser, der kan underbygge de relevante målepunkter.

Analyser og vurdering

De registrerede forhold analyseres og vurderes, og der udarbejdes en konsekvensvurdering i forhold til ønskede måleresultater.

Konklusion og anbefaling

Der udarbejdes dokumentation der:
* Belyser alle relevante registrerede forbehold
* Beskriver analysen og vurderingen
* Indeholder en konklusion og anbefaling

Præsentation og evaluering

Den udarbejdede dokumentation gennemgås i detaljer med virksomheden, og processen samt værditilvæksten for virksomheden evalueres.

 

Netværksmåling

Netværksmåling består af en række delelementer, som tilsammen udgør en dokumentation over væsentlige driftforhold på datanettet samt muliggør at eventuelle fejlkilder kan udpeges eller afgrænses. Herefter kan de nødvendige dispositioner træffes for, at igangsætte aktiviteter således at den optimale drift kan genoprettes med et minimum af ressourcer.
Måleresultater udleveres men opbevares også som en sikkerhedskopi således, at sikre en hurtigere og mere effektiv fejlretning, hvis der på senere tidspunkt opstår problemer på netværket.

Anvendelseseksempler hvor der anvendes netværksmåling:
* Fejlretning
* Modtagekontrol
* Afleveringsforretning
* Projekttilsyn
* Kvalitetsinspektion
* Rentabilitetsanalyse
* Funktionalitetsvurdering
* Netværksoptimering

Konsulent

Netværksmåling foretages af en person som har erfaringer fra forskellige typer af målinger. Det kan være en intern eller ekstern ressourceperson.

Analyseudstyr

Til måling og registrering af driftforholdende på tele og datanetværket anvendes en avanceret netværksanalysator med interface til de forekomne netværkstyper.
Det er en kar fordel hvis der er stor erfaring og rutine med betjening af det pågældende måleudstyr.

Målerapport

Målinger foretages på det ønskede netværk, indenfor en nærmere aftalt tidsperiode eller indtil fejl er lokaliseret. De registrerede driftforhold udskrives i rapportform med efterfølgende anbefaling.

Anbefalinger

De registrerede forhold danner baggrund for anbefalinger, som tager sigte på at optimere forholdene omkring det pågældende netværk.

Måleforhold som der skal tages højde for

Områder
* LAN
* Ethernet
* WAN
* ISDN, Dialup, Faste linier, MPLS, SDH, Pakkekoblede net, Kredsløbskoblede net
* Telefoni
* Digital og analog
Medier
* Coax
* Parsnoede
* Fiber
* Trådløse forbindelser
Ydelser
* Conformance
* Interfaceforhold, Opfyldelse af standarder
* Performance
* Netværksbelastning, Netværksudnyttelse, Fejlhyppighed, Udstyr, Protokol, Grænsesnit, Signalering, Svartider, Køer, Flaskehalse, Belastninger, Netkortfejl, Netkort, Overføringshastigheder, Throughput, Retransmissioner, Fejlbehæftede rammer, Node Discovery, Server list/type, Protokoltyper, Top Error Sources, Top Talkers.
* Sikkerhed
* Reroutning, Servicetid, Redundans, Aflytning, Adgangs-kontrol
* Økonomi