Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

KonfigurationsKontrol

Anvendelse

Hvad er KonfigurationsKontrol

KonfigurationsKontrol er et redskab, som hjælper virksomheden med at have et kvalificeret overblik over væsentlige driftsforudsætninger for IT-netværket.
KonfigurationsKontrollen hjælper virksomheden med at forankre viden og samtidigt give en værditilvækst.
KonfigurationKontrol kan enten udføres på enkelte vitale netværkskomponenter eller på et mere overordnet systemniveau.
KonfigurationsKontrollen kan virke som en teknologisk sparring i forhold de ønskede drifts- og servicemål for IT-netværket.
Hvis IT-netværket er underlagt former for certificeringer af sikkerheds- eller performancemæssig art kan KonfigurationsKontrol anvendes som dokumentation for det faktiske niveau.
Arbejdet bliver løbende dokumenteret og kvalitetssikret, hvilket giver den største garanti for kontinuitet.

Hvem har brug for KonfigurationsKontrol

Virksomheder som ønsker at fastholde egne medarbejdere i de primære daglige driftsopgaver samtidig med at teknologiske sparring gennemføres
Virksomheder som ønsker at gøre brug af erfaringer fra lignende arbejder
Virksomheder som ønsker struktureret videnoverføring i forbindelse med videnafdækning af netværksforhold
Virksomheder som ønsker et professionelt og højt niveau af kontrol i den bestående IT-infrastruktur

Hvorfor anvende KonfigurationsKontrol

Gøre brug af erfarne konsulenters erfaringer og viden til at sikre dokumentationsgrundlag og minimere nedetid.
KonfigurationsKontrol er opbygget af en række delelementer, som tilsammen medfører en sikker og professionel dokumentation af bestående IT-infrastruktur.
KonfigurationsKontrol kan afdække sikkerhedsmæssige "huller" og potentielle kilder til driftsmæssig ustabilitet.
Forhold som udgør potentielle risici dokumenteres og danner baggrund for anbefalede aktiviteter, som proaktivt kan stabilisere netværkets tilstand.
Dokumentation udføres på en måde så den kan indgå i den samlede dokumentation af IT-netværket.

Indhold

KonfigurationsKontrol indeholder følgende delelementer:

* Etablering af dokumentationsgrundlag
* Konsekvensvurderinger
* Specifikation af ændringer
* Planlægning af udførsel
* Styring af udførsel
* Idriftsætning
* Evaluering

Etablering af dokumentationsgrundlag
Der foretages identifikation af de forhold som skal kontrolleres og den forventede værditilvækst.
Dette forhold er meget vigtigt idet dette sikrer, at det efterfølgende arbejde med at beskrive konsekvenser kan effektiviseres og målrettes.
De indsamlede data valideres for at sikre troværdigheden.

Konsekvensvurderinger
Der gennemføres beregning af konsekvenser på en række vigtige områder:

* Driftsforhold
* Fremtidssikring
* Risikovurdering
* Økonomi

konsekvensen og forudsætningerne for evt. ændringer gøres dermed kendte således, at overraskelser ikke senere dukker op.

Specifikation af ændringer

Beskrivelse af evt. ændringer tager udgangspunkt i en detaljeret dokumentation. Evt. ændringer kan foretages uden unødvendige driftsforstyrrelser. Dokumentationen er også forudsætningen for den efterfølgende kontrol.

Planlægning af udførsel

Der foretages detaljeret planlægning af hele udførselsesfasen for at sikre, at den kommer til at forløbe som tiltænkt. Mange forskellige parter er ofte involveret og "timing" mellem de forskellige arbejdsopgaver er vigtig for at alt går efter planen. Erfaringsmæssigt viser det sig at afvigelser i udførslen koster rigtigt mange ekstra penge.

Styring af udførsel

Ændringerne skal udføres uden at genere den daglige drift. Kontrol og styring efter planen sikrer at ændringerne foretages hurtigt og effektivt og uden problemer for brugere, kunder og virksomheden. Der skal reageres professionelt og hurtigt hvis uforudsete problemer opstår.

Idriftsætning

De udførte ændringer på IT-netværket skal sættes i drift på en forsvarlig måde således, at driftspersonalet kan håndtere de daglige opgaver som overvågning af performance og sikkerhed. Evt. ændrede procedurer er derfor planlagte og dokumenterede. Sammen med den udarbejdede og kontrollerede netværksdokumentation udgør dette fundamentet for sikker og stabil drift.

Evaluering

Her foretages videnoverføring til virksomheden som derefter besidder den nødvendige viden for at styre og kontrollere IT-netværket betryggende. Erfaringer og viden om effekten af ændringen i IT-netværket registreres og evalueres for at fastholde formålet med ændringen. Evalueringen er således platformen for eventuelle efterfølgende justeringer.