Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

Projektledelse

Du er ansvarlig for driften for en IT-infrastruktur eller dele heraf.

Du står overfor udfordringer:

 • Driften skal outsources
 • Dele af it-infrastrukture skal flyttes fysisk til en anden lokation
 • IT-infrastrukturen skal udskiftes med anden teknologi
 • Service og vedligehold skal varetages af en ny leverandør
 • Der skal etableres overvågning og kontrolsystemer
 • Der skal etableres et højere sikkerhedsniveau i it-infrastrukturen
 • Der skal etableres et højere performanceniveau i it-infrastrukturen

Kontakt os !

Forundersøgelse:

 • Afklaring af situationen
 • Afklaring af udfordringer

Diagnosticering:

 • Sucesskriterier for forløbet
 • Afdæk problemområder
 • Afdæk mulige forløb
 • Konsekvensvurderinger af muligheder

Behandlingsplan:

 • Behandlingsplan
 • Behandlings aktiviteter
 • Resultatforventninger

Behandlingsafslutning:

 • Evaluering
 • Videnoverføring

 

En vurderet og gennemført projektstyring er en forudsætning for at komme sikker i havn med projektet.
Vi vurderer sammen med dig hvilke realistiske muligheder du har for at nå et ønsket mål.
Vi deltager gerne i det efterfølgende forløbet som projektleder, projektkoordinator, tilsynsansvarlig eller projektbisider.

 

Nedenstående beskrivelser vil i mange tilfælde kunne være en god ideliste til at fastlægge indhold og form til netop dine behov.

 

 

- - Den formelle tekniske produktbeskrivelse - -

Hvad er Projektledelse

Projektledelse er et redskab, som hjælper virksomheden med at få overblik og kontrol over gennemførelse af et projekt, uanset typen af IT-infrastruktur.

Der er skitseret en række handlinger og områder som vi har ekspertise i og erfaringsmæssigt har behandlet.

Valg af hvilke aktiviteter, områder og detaljeringsgrad som skal udføres hos dig, foretages i samråd med dig for at sikre dine interesser bedst muligt.

 

Aktiviteter

Forundersøgelse

 • Afdækning af status for projektforløb
 • Afdækning af ønsker til projektforløb
 • Afklaring af udfordringer
 • Afklaring af kompetencebehov
 • Afklaring af ressourcebehov

Diagnosticering

 • Muligheder for at gennemføre projektet
 • Sæt fingeren på de ømme punkter
 • Afdæk problemområder for et succesfyld forløb
 • Vurdering af relevante projektfaser
 • Udpegede aktiviteter
 • Konsekvensvurderinger af aktiviteter
 • Afklaring af ønsker til kvalitetsniveau

Behandlingsplan

 • Fastlægning af projektorganisation
 • Fordeling af opgaver og ansvar
 • Overordnet projektplan med tid og ressourcer
 • Forventninger til resultater
 • Målepunkter

Behandlingsafslutning

 • Målopfølgning og effektvurdering
 • Videnoverføring og forankring
 • Forslag til ændringer/forbedringer

 

 

Beskrivelse af faseopdelt projektforløb

1. Behovserkendelse

Rekvirentens første udspil (ofte internt hos sig selv) omfatter opstilling af et behovsoplæg. Heri lægges særlig vægt på erkendelse af behovet og de første indledende tanker om driftsmæssige konsekvenser, herunder personalemæssige og økomomiske aspekter.

2. Idefase

Omfatter opstilling af et programoplæg = overordnede kravspecifikationer, herunder en beskrivelse af det opståede behov samt angivelse af rammer for økonomi samt ønsket tidspunkt for færdiggørelse.

3. Opstart

En koordineret sammenfatning af alle definerbare krav fra rekvirent og øvrige interessenter, herunder eksterne myndigheder.

4. Dispositionsforslag

Dispositionsforslaget er et motiveret forslag til opgavens løsning, bl.a. baseret på en teknisk og økonomisk vurdering. Dispositionsforslaget skal omfatte en vurdering af relevante tekniske alternativer.
Første forsøg på at skitserer en samlet løsning

5. Projektforslag

Projektforslaget er en udbygning af det godkendte dispositionsforslag i en sådan grad, at alle for projektet væsentlige beslutninger er truffet og indpasset i forslaget.
Første forsøg på at detailtegne projektet

6. Detailprojektering

Detailprojekteringen er grundlaget for principiel godkendelse og indeholder som grundlag for kravspecifikationen fastlæggelse af alle kendte tekniske forudsætninger.
Færdigbearbejdning af projektforslag

7. Kravspecifikation

Kravspecifikationen fastlægger alle opgavens elementer entydigt og i en sådan detaljeringsgrad, at den kan danne grundlag for gennemførelse af udbud og efterfølgende vurdering af indkomne tilbud.

8. Udbud

Fasens formål er at tilvejebringe kontrakter for arbejdsopgaver og leverancer. Der gennemføres udbud for arbejdsopgaver- og leverancer, incl. vurdering af indkomne tilbud, bistand for afklaring af spørgsmål samt deltagelse i forhandlinger. Der etableres bindende aftaler mellem parterne for fuldførelse af kontrakter.

9. Installation

Installationsarbejdets gennemførelse i overens-stemmelse med kravspecifikation og kontraktgrundlag.

10. Aflevering

Gennemførelse af afleveringsforretning, således at rekvirenten sikrer, at leverancen er i overensstemmelse med kravspecifikation og kontraktgrundlag.

11. Evaluering

Systematisk tilbagemelding om erfaringer med leverancens drift- og vedligeholdelse og deraf følgende løbende revision af normer, standard- tegninger m.v.

Fagtilsyn

I installationsfasen udføres tilsyn for at sikre, at arbejdet forløber efter de korrekte og anviste faglige normer. Eventuelle fortolkninger og ændringer afklares i denne sammenhæng.

Projektstyring

Hele projektet underlægges en overordnet projektstyring som skal sikre, at projektet afvikles efter de anførte planer og konditioner, med særlig fokus på økonomi og terminer.

Kvalitetssikring

Projektet underlægges en overordnet kvalitetssikring som skal sikre, at der sker en særskilt afrapportering om kvalitetsmæssige forhold.

 

 

 

 

Kontakt os og hør nærmere om:

 • Problem afdækning
 • Hvilket forløb giver det optimale udbytte
 • Tilpasningsbehov
 • Rabatmuligheder

Bruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om rådgivningsmuligheder

Ring: 7013 1010 / 2029 6818

eller ring 7013 1010


Faktaboxen

 

Projektstyringsmetoder

Der er findes mange forskellige metoder til at styre projekter afhængig af de ønsker eller preferencer man har til standarder eller fagområder.
Hvilken en typer som passer netop til et givent projekt kan være smag og behag.

 

Prince2
Scrum
Vandfaldsmodellen
Agil projektledelse
LEAN
Kanban