Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

StatusMøde

Anvendelse

Hvad er et StatusMøde

StatusMøde er en struktureret gennemgang af virksomhedens IT- eller informatikafdeling, hvor der fokuseres på en række vitale områder, der alle har relation til IT- og kommunikationssystemer i videste forstand. StatusMøde kan gennemføres på såvel managements- som på teknologisk nivau.

Hvem har brug for StatusMøder

StatusMøde afholdes med alle typer virksomheder, lille som stor, der befinder sig i et marked, hvor viden om effektiv og optimal anvendelse af IT- og kommunikationssystemer er af afgørende betydning.

Hvorfor benytte StatusMøde

Virksomheden får lejlighed til at drøfte deres egen situation ud fra en overordnet betragtning, i modsætning til den normale daglige situation hvor det er specifikke problemstillinger, der behandles.
Virksomheden får mulighed for uvildig vurdering af stategier og politikker
Virksomheden får mulighed for uvildig vurdering af om planlagte investeringer i avanceret teknisk udstyr, kan leve op til driftsmæssige og brugerrelaterede forventninger.
Virksomheden får, i relation til den hurtige teknologiske udvikling indenfor IT- og kommunikationssystemer, direkte tilgang til optimeret fagekspertise og know how på relevante områder.
Virksomheden får mulighed for uvildig vurdering af, om planlagte investeringer sikrer optimal teknisk og økonomisk udnyttelse.
Virksomheder med regelmæssige StatusMøder, kan sikrer, at der eksternt findes eksperter med indgående kendskab til virksomhedens IT- og kommunikations- systemer. Herigennem sikres, at omkostningerne, ressourceforbrug og tiden der medgår ved opgaveløsninger minimeres.

Indhold

Erfaringsoverføring

Med udgangspunkt i eksisterende IT- og kommunikations-systemer samt nuværende og fremtidig strategi, opdateres virksomheden om nyheder indenfor relevante områder. Der lægges især vægt på, hvorledes opgaverne kan løses under hensyntagen til tilsvarende situationer, samt hvordan man undgår at gentage andres fejltagelser.

Økonomi

Ud fra en økonomisk synsvinkel gennemgås IT- og kom-munikationssystemer med henblik på optimering og kontrol af eksisterende udstyr, påtænkte investeringer og mulige omlægninger.

Sparring

Sparring er altid relevant, og her checkes og diskuteres ideer, planer og projekter, således at et senere beslutningsgrundlag forbedres. Regelmæssig sparring minimerer omkostningerne til og nødvendigheden af, at have en bred vifte af specialiserede medarbejdere.

Uddannelse

Uddannelse er en nødvendighed for sikre kontinuitet og kompetence i relation til driftsmæssige opgaver i et hvert IT- og kommunikationssystem. Uddannelsesmæssig status og fremtidige kvalifikationskrav klarlægges. Kvalifikationsgab og oplæg til kompetenceudviklingsplaner gennemgås.

Sikkerhed

Intern/ekstern sikkerhed er den væsentligste parameter for sikker drift af moderne IT- og kommunikationssystemer.
Politikken på området gennemgås. Sikkerhedsniveau, risicivurdering og konsekvensanalyse gennemgås.

Strategi

Nuværende strategi sammenholdes med funktionaliteten i eksisterende IT- og kommunikationssystem. Fremtidig strategi gennemgås i relation til mulighederne ved anvendelse af den seneste teknologi. Forventninger til kommende teknologisk udvikling gennemgås.

Installationsgennemgang

Der foretages en fysisk installationsgennemgang, med umiddelbar kommentering af konstaterede forhold. Der foretages en gennemgang af gældende dokumentation for IT- og kommunikationssystemerne.

Drift og vedligehold

Gældende dokumentation for drifts- og vedligeholdelses- rutiner gennemgås. Processer for change-, performance- og fault management gennemgås.

Individuelle punkter

Kommende StatusMøde planlægges. Det aftales hvilke emner, der skal behandles.