Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

VoIP Check

Anvendelse

Hvad er VoIP Check

VoIP Check (Voice Over IP) er en teknisk tilstandsmåling på virksomhedens IT-netværk. Der belyses netværks-tekniske forhold, som vil kunne påvirke drifts- og performancemæssige forhold ved anvendelse af telefoni i IT-netværketnetværk.
VoIP Check hjælper virksomheden med at forankre viden i forbindelse med planlægning af VoIP implementering i IT-netværket.
VoIP Check kan enten udføres på en enkelt, flere eller alle virksomheden lokationer.
VoIP Check virker som en faglig sparring i forhold til de ønskede tekniske og performancemæssige mål for IT-netværkets anvendelse.
VoIP Check kan anvendes som dokumentation for de faktiske forhold for virksomhedens IT-netværk, og dermed som grundlag for hvordan ændringer skal gribes an, samt belyse hvilke investeringer der er nødvendige.

Hvem har brug for VoIP Check

* Virksomheder som ønsker at fastholde egne medarbejdere i de primære daglige arbejdsopgaver samtidig med, at en faglig sparring gennemføres
* Virksomheder som ønsker at gøre brug af erfaringer fra lignende arbejder
* Virksomheder som ønsker struktureret videnoverføring i forbindelse med videnafdækning af virksomhedens mulighed for succesfuld VoIP implementering i IT-netværket
* Virksomheder som ønsker et professionelt og højt niveau på den eksisterende driftsperformance i IT-netværket efter i implementering af VoIP-løsninger.

Hvorfor anvende VoIP Check

Gør brug af erfarne konsulenters erfaringer og viden til at sikre dokumentationsgrundlag og optimere omkostninger.
VoIP Check er opbygget af en række delelementer, som tilsammen medfører en kvalitetssikret og professionel dokumentation af de konkrete og reelle netværksrelaterede muligheder der er for gennemførelse af en succesfuld VoIP implementering.
VoIP Check sikrer et basisgrundlag til opstilling af relevante krav og/eller behov, og sikrer her igennem virksomheden mod fejlinvesteringer i hardware, software og ressourcer.
Dokumentation udføres på en måde, så den kan indgå i den samlede dokumentation af IT-netværket.

Indhold

VoIP Check indeholder følgende delelementer:
* Etablering af dokumentationsgrundlag i form af kildemateriale
* Udpegning af kritiske enheder og målepunkter
* Gennemførelse af tilstandsmålinger
* Bearbejdning og strukturering af måledata
* Analyse og vurdering af måledata
* Udarbejdelse af konklusion og anbefaling
* Præsentation og evaluering

Etablering af dokumentationsgrundlag

Der etableres et dokumentationsgrundlag i form af systemskitser og informationer om netværksdesign, forbrugsmønster og indgående hardware-enheder.

Udpegning af kritiske enheder og målepunkter

Der foretages identifikation af de forhold, som skal indgå i målegrundlaget, samt på hvilke punkter i IT-netværket der skal måles, for at kunne sikre den forventede værditilvækst for virksomheden. Dette forhold er meget vigtigt, idet det sikrer, at det efterfølgende arbejde kan effektiviseres og målrettes. De indsamlede data valideres for at sikre troværdigheden.

Gennemførelse af tilstandsmålinger

Der gennemføres relevante målinger på udpeget målepunkter, med professionelt måleudstyr, betjent af højkompetent personale.

Bearbejdning og strukturering af måledata

Opsamlede måledata bearbejdes struktureret og systematiseres vha. gennemprøvede metoder, således at en analyse og vurdering er direkte mulig.

Analyser og vurdering

Der foretages en detaljeret analyse og vurdering af de strukturerede måledata.

Konklusion og anbefaling

Holm & Bertram udarbejder dokumentation der:
Belyser alle relevante registrerede forbehold
Beskriver analysen og vurderingen
Indeholder Holm & Bertrams konklusion og anbefaling

Præsentation og evaluering

Den udarbejdede dokumentation gennemgås i detaljer med virksomheden, og processen samt værditilvæksten for virksomheden evalueres.