Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

Sikkert trådløst LAN

Anvendelse

Hvad er Sikkert trådløst LAN

Sikkert trådløst LAN:

* Er en målrettet løsningsorienteret proces.
* Sikrer optimal funktionalitet og sikkerhed i virksomhedens trådløse IT-netværk.
* Sikrer optimalt cost/benefit forhold på virksomhedens trådløse IT-netværk.
* Sikrer at relevant viden forankres i virksomheden, i forbindelse med planlægning, design, implementering samt drift af trådløse IT-netværk.
* Kan omfatte et enkelt, flere eller alle dækningsområder, der er relevante for virksomheden.
* Sikrer en høj kompetent faglig sparring i forhold til de ønskede tekniske og performancemæssige mål for IT-netværkets anvendelse.
* Sikrer, at de faktiske forhold for virksomhedens trådløse IT-netværk dokumenteres, og at denne dokumentation kan danne grundlag for efterfølgende drifts-dokumentation.

Hvem har brug for Sikkert trådløst LAN

Alle virksomheder der påtænker at anvende Wireless LAN teknologi i dele af deres IT-netværk.

* Virksomheder som ønsker at fastholde egne medarbejdere i de primære daglige arbejdsopgaver samtidig med, at en faglig sparring gennemføres.
* Virksomheder som ønsker at gøre brug af erfaringer fra lignende implementeringsarbejder.
* Virksomheder som ønsker struktureret videnoverføring i forbindelse med virksomhedens mulighed for succesfuld implementering af trådløs teknologi i IT-netværket
* Virksomheder som ønsker et professionelt samt højt og sikkert niveau på den eksisterende driftsperformance i IT-netværket efter implementering af løsninger baseret på trådløs teknologi.

Hvorfor anvende Sikkert trådløst LAN

Gennem anvendelse af erfarne konsulenters kompetencer og know how, sikrer Sikkert trådløst LAN optimale veldokumenterede processer og en optimering af omkostningerne.

Sikkert trådløst LAN er opbygget af en række delelementer, der tilsammen medfører en kvalitetssikret og professionel dokumentation af de proceselementer der resulterer i en succesfuld og målrettet implementering af trådløs teknologi i virksomhedens IT-netværk.

Med Sikkert trådløst LAN sikres et basalt grundlag til opstilling af relevante krav og/eller behov. Her igennem sikres virksomhedens IT-netværks funktionalitet, sikkerhed og fleksibilitet, og samtidig sikres virksomheden mod fejlinvesteringer i hardware, software og ressourcer.

Ved anvendelse af Sikkert trådløst LAN udføres al dokumentation på en måde, så den kan indgå i den samlede dokumentation af IT-netværket.

Indhold

Sikkert trådløst LAN indeholder følgende delelementer:

* Planlægning
* Design
* Implementering
* Idriftsætning
* Ordinær drift
* Projektledelse og fagtilsyn
* Projektevaluering

Planlægning

I planlægningsfasen afdækkes reelle behov. Der gennemføres nødvendige analyser og vurderinger, samt
etableres et beslutningsgrundlag for egentlig igangsætning.

Design

I designfasen sikres interessentanalyse og brugerbehov og krav sikres. På dette grundlag udarbejdes endeligt designforslag og egentlig kravspecifikation. På grundlag af kravspecifikation indhentes tilbud, der analyseres og vurderes, og der foretages en udvælgelse af det mest fordelagtige tilbud. Der etableres kontrakt med den valgte leverandør.

Implementering

I implementeringsfasen udføres detailplanlægning, der sikrer optimal installation og konfigurering samt funktionstest. Installation, konfiguration og funktionstest gennemføres iht. plan

Idriftsætning

Efter godkendt funktionstest, idriftsættes løsningen, med skærpet observation i en defineret preliminær driftsperiode. Driftsperioden evalueres og der gennemføres nødvendige tilpasninger. Der gennemføres afleveringsforretning, med godkendelse af leverance og dokumentation.

Ordinær drift

På grundlag af godkendt afleveringsforretning, overtages løsningen til ordinær drift af driftsansvalige organisation.

Projektledelse og fagtilsyn

Udpeget projektledelsesansvarlig, sikrer afrapporteringer til aftalte terminer og med aftalt indhold og sikrer, at der uopfordret tages nødvendige aktioner for overholdelse af projektfremdrift og -økonomi.
Fagtilsynsansvarlig gennemfører fagtilsyn iht. defineret omfang i implementeringsfasen.

Projektevaluering

Forinden ordinær drift sikrer projektevalueringen, at relevant viden er forankret i virksomheden og at driftsrelevante forhold er kendte, forinden ordinær drift.